Skive Kommunes handleplan for matematik tager afsæt i Fælles Mål for matematik. Handleplanen beskriver fire områder, som vi i Skive Kommune har besluttet at sætte særlig fokus på:

  1. Talkendskab og talforståelse
  2. Regnestrategier
  3. Kommunikation, sproglig udvikling og problemløsningsstrategier
  4. Digitale hjælpemidler

Handleplanen skal sikre den røde tråd i arbejdet med den matematiske opmærksomhed i dagtilbud og elevernes matematikundervisning i hele deres skoleforløb. Den skal skabe et grundlag for, at alle elever bliver så dygtige, som de kan, og at vi arbejder hen imod de tre nationale mål for folkeskolen, hvor:

  1. 80 % af eleverne skal være gode til at regne 
  2. Andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år
  3. Andelen af elever med dårlige resultater skal mindskes år for år

Med handleplanen ønsker vi at styrke de matematikfaglige kompetencer i skoler og dagtilbud, og at kommunens folkeskoleelever får mulighed for at udnytte deres matematikpotentiale optimalt.

Vi ønsker at handleplanen skal være inspirationskilde for forældre, pædagoger, matematiklærere, matematikvejledere og andre interesserede.

Vi ønsker med handleplanen at forebygge matematikvanskeligheder og gennem en systematisk evaluering sikre os, at der skabes opmærksomhed og iværksættes en særlig vejledning / indsats for alle elever med særlige behov.

Det er et mål at udvikle og styrke det pædagogiske personales didaktiske kompetencer gennem erfaringsudveksling og fælles udforskning i et kommunalt matematikvejledernetværk og gennem kommunalt arrangerede kurser / temadage.

 

 

Publiceret 12-11-2019