I Talblindhedsprojektet 2014 - 2018 er der udviklet en foreløbig talblindhedstest til brug i 4. klasse. Den foreløbige test er et testbatteri med fire deltest. I projektet er også udviklet pædagogisk vejledning om støtte til identificerede elever og om forebyggende indsatser inden 4. klasse.

Projektet blev sat i gang af Undervisningsministeriet på baggrund af en politisk aftale i 2013. Projektet skal bidrage til, at alle elever i matematikundervisningen får mulighed for det bedste udbytte og faglig selvtillid.

Test af talblindhed  målrettes til elever i 4. klasse, mens de faglige vejledninger og metoder retter sig mod identificerede elever samt forebyggende indsatser inden 4. klasse.

Talblindhed er fortsat et nyt forskningsområde, hvor der mangler international evidensbaseret forskning. Der er endnu ikke opnået international forskningsmæssig enighed om, hvordan talblindhed afgrænses, og der findes både smalle og brede afgrænsninger. Der er heller ikke konsensus om, hvordan talblindhed identificeres, og hvordan man i uddannelsessystemer bedst tilgodeser talblinde elever. Men interessen er voksende, og feltet er i stor udvikling.

Arbejdsgruppen vurderer, at der er størst forskningsmæssig baggrund for  at definere talblindhed smalt:

"Talblindhed/ dyskalkuli er en læringsudfordring, der er påvirket af en specifik neurologisk udviklingsforstyrrelse, som kan have forskellige udtryk, men som ikke primært kan forklares på baggrund af generelle indlæringsvanskeligheder, mangelfuld undervisning, psykologiske eller sociologiske årsager. Talblindhed/ dyskalkuli omfatter vanskeligheder ved at automatisere tal, antal og størrelser samt fastholde og anvende aritmetiske færdigheder." (s 7 Talblindhedsprojektet).

Arbejdsgruppen understreger, at der ikke eksisterer en metode til at identificere de elever, som kan betegnes talblinde. Derfor har gruppen udviklet et testbatteri bestående af 4 deltest, som retter sig imod at finde 1-2 % talblinde elever. Testen retter sig ikke mod de 15-17 % af elever, som er i matematikvanskeligheder ud fra en bred forståelse.

Det udviklede testbatteri:

1) En observationsguide til 2.-4. klasse

2) En digital test og vejledning til denne henvendt til 4. klasse

3) En samtaletest med manual og elevark henvendt til 4. klasse.

4) En generel kognitiv udredning fra PPR Delene betegnes metaforisk som tragte, idet der er flere og flere elever, der afskæres eller udskilles som ikke-talblinde fra tragt 1, 2, 3 og til sidst fra tragt 4.

De fire "tragte" i det foreløbige testbatteri har forskellige formål.

I foråret 2019 blev talblindhedstesten færdig, men gruppen understreger, at materialerne bør afprøves i praksis over nogle år, og testen er derfor endnu ikke frigivet.

Publiceret 20-07-2020