Når elever har manglende talkendskab og talforståelse, vil det være af største vigtighed at der arbejdes målrettet i forhold til, hvor den enkelte elev er i sin udvikling, samt i samarbejde med forældre, matematikvejleder og matematikkonsulent efter behov.

I evalueringsplanen har vi derfor i slutningen af 1. kl. lagt en screening ind af alle elever i Skive Kommune i forhold til talkendskab fra 0-100.

Screeningen skal sikre, at vi ikke overser elever med manglende grundlæggende talkendskab. Og at de på derfor ender i store matematikvanskeligheder, uden mulighed for at følge med i de faglige emner. - Se links til denne screening og mulige måder at arbejde med det på nederst på siden.

Elever kan være i vanskeligheder med talkendskab før eller efter denne screening og indsats, og det er derfor vigtigt løbende at være opmærksom på den enkelte elevs udvikling af talkendskab og talforståelse. Det er vigtigt også at sætte ind i forhold til følgende områder:

Børnehaveklassen: Tal fra 0-10: Eleverne bør have en forståelse for mængderne og deres indbyrdes forhold.

Mængder op til 4 bør kunne genkendes uden at tælle. Man skal løbende være opmærksom på samt italesætte, at eleverne kan "se" mængder på op til 4 uden at tælle. Fx kan man jævnligt spørge enkelte elever eller grupper af elever, hvor mange der er af en ting (vinduer, lys på bordet, tallerkner, voksne i rummet osv.) og få eleven til at svare, bevidst uden at tælle. Mængder over 4 skal eleverne kunne tælle sig frem til og koble med talsymbol uden at bruge tælleremsen. Man skal være opmærksom på, om eleverne kan sortere tal efter størrelse, placere manglende tal i en talrække og ved hvilke tal/ mængder der er hhv. størst og mindst. Tal fra 11-20: Eleverne bør kunne tælleremsen og ved hjælp af denne kunne finde frem til antallet af mængder. Tælleremsen og talsymbolerne trænes gennem mange forskellige aktiviteter som vendespil, hinkeruder, terningespil på tallinje, konstruktion af talfortællinger, hvor symbolerne tegnes, bygges eller på anden måde vises. Man kan også i grupper eller på klassen bygge en "1-20-by" hvor alle tal mellem 1 og 20 er repræsenteret (der laves 1 kirke, 2 søer, 3 hunde... 14 huse, 15 træer, 16 skorstene osv.). Man kan herefter bruge byen til forskellige samtaler og øvelser, når der arbejdes med flest/ færrest, en før/ en efter, lave talrækker hvor man kobler disse med de enkelte ting, skriver, fortæller, filmer "talfortællinger" osv.)

1.-3. kl.: Alle elever bør kunne tallene fra 0-100 (og i slutningen af 3. kl. 1000) Eleverne bør have en forståelse for positionssystemet og kunne forklare sammenhængen mellem enere og tiere samt i slutningen af indskolingen også hundreder og tusinder. De skal kunne konstruere tal ved brug af cifre. Aktiviteter, der understøtter forståelsen af positionssystemet indeholder samtaler og fælles øvelser, hvor det italesættes og trænes. Dette kan fx være gennem elever der "agerer" som cifre og opbygger forskellige tal eller spil og aktiviteter, hvor der samles ting (centicubes, tændstikker, enkroner osv) som kan veksles til tiere og blive til et skrevet tal.

Fra 4. kl.: Eleverne bør have en udbygget forståelse for positionssystemet, hvor også tal mellem 0 og 1 indgår, således at de har en forståelse for brøk, decimaltal og procent. Denne forståelse kræver en indsats, hvor der fortsat kobles konkrete materialer, hverdagsrelaterede aktiviteter samt mundtlige og skriftlige fremstillinger. Centrale pointer i dette arbejde er, at eleverne kan repræsentere dele af et hele som henholdsvis:

  • Et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus)
  • Et antal (fx 5 kr. ud af 10 kroner, 2 kugler ud af 4 kugler)
  • Et tal på en tallinje

Derudover bør eleverne have en forståelse for negative tal og betydningen af dette. En indsats for at opbygge denne forståelse kan indeholde arbejde med tallinjer, temperaturer, økonomi og budgetter.

 

Se screeningsmateriale målrettet slutningen af 1. kl. / starten af 2. kl. under evalueringsplanen

 

 

 

Publiceret 14-09-2020