Cirka 15-20 % af alle elever oplever i løbet af deres skoletid at være i matematikvanskeligheder, hvis man bruger den brede betegnelse for "matematikvanskeligheder". Ligeledes anslås det, at mellem 50-60 % af de ordblinde elever også er i matematikvanskeligheder. En elev er i vanskeligheder, hvis 

  1. Eleven selv oplever at have svært ved matematik
  2. Elevens forældre oplever at deres barn har vanskeligheder i matematik
  3. Elevens lærer oplever at eleven har vanskeligheder i matematik

Ifølge bl.a. Arne Engstrøm kan der være forskellige årsager til elevens vanskeligheder eller et sammenspil imellem disse:

Medicinske/ neurologiske vanskeligheder:

Disse vanskeligheder er iboende, og kan fx ses hos elever med lav arbejdshukommelse, talblindhed, skriftsproglige vanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser eller andre diagnoser. Vanskelighederne kan kompenseres og afhjælpes gennem et tæt og målrettet samarbejde mellem fagpersoner og elevens nærmeste relationer.

Psykologiske årsager til vanskeligheder:

Her kan fx nævnes elever med eksamensangst, manglende motivation, negative holdninger til faget, dårlig selvopfattelse mm. som kan blokere for den matematiske læring og medføre manglende tro på egne evner inden for matematik.

Sociologiske årsager til vanskeligheder:

Nogle elever ender i vanskeligheder, på grund af at deres baggrund er konfliktfyldt som fx flygtninge, eller hvis der er dårlige relationer i skolen, klassen eller familien.

Didaktiske årsager til vanskeligheder:

Manglende automatisering pga. manglende træning, undervisningens udformning, didaktik og organisering, følgevirkninger pga. læsevanskeligheder, der ikke kompenseres tilstrækkeligt, osv.

 

Elever i vanskeligheder skal afdækkes gennem en systematisk evaluering, og det vil herefter være nødvendigt med en handleplan eller stafetlog for disse elever i et samarbejde mellem forældre, elev, matematiklærer og evt. øvrige samarbejdspartnere som fx matematikvejleder, klassens øvrige lærere, ledelsen og matematikkonsulenten

En afdækning skal ALTID efterfølges af opfølgning med elev og forældre, hvor det bliver drøftet hvilke tiltag og indsatser eleven har behov for, så forældrene har mulighed for at følge med og - i samarbejde med læreren - følge op på elevens aktuelle udvikling.

 

 

Publiceret 20-07-2020